• У 1991 р. закінчила Харківський державний університет, напрям підготовки «Прикладна математика», спеціалізація «Математична фізика».
 • З 1999 р. по 2002 р. закінчила денну аспірантуру в Українській інженерно-педагогічній академії, спеціальність «Психологія праці». Науковий керівник професор Бочарова С.П.
 • У 2012 р. в Запорізькому приватному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема дисертації: «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ».
 • Професійна кар'єра:
  • Є фахівцем в галузі ІТ технологій: як Technical Business Analyst працює в міжнародній компании Devart Limited, Hong Kong.
  • Має досвід в IT консультуванні, експертизі проєктів та управлінні IT проєктами з 2011 року.
  • З 2018 р. працює на кафедрі прикладної математики на посаді старшого викладача.
  • Основні дисципліни, які викладає: «Управління проєктами та віддаленими командами», «Бази даних», «Обробка, зберігання та передача даних в сучасних інформаційних технологіях», «Аналітика даних для бізнесу і науки».
  • Має 13 наукових і методичних праць.
  1. Сузікова О.Г. Особливості навчально-професійної взаємодії «Майбутній інженер-педагог – комп’ютер» // Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. праць. – Х. : НУЦЗУ, 2011. – Вип. 10.– С. 185–193.
  2. Сузікова О.Г. Динаміка розвитку пізнавального стилю студентів інженерно-педагогічного профілю в процесі їх професійної підготовки // Вісник національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 177–182.
  3. Сузікова О.Г. Експериментальне дослідження особливостей запам’ятання навчальної інформації студентами інженерно-педагогічних спеціальностей // Психологія : збірник наукових праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 20. – С. 236–242.
  4. Сузікова О.Г. Тенденції розвитку інтелекту інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки // Вісник Харківського державного педагогічного університету. Психологія. – Х. : ХДПУ, 2003. – Вип. 10. – С. 175–180.
  5. Сузікова О.Г. Психологічна структура діяльності студентів інженерно-педагогічного профілю // Наукові записки військового університету. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. – Х. : ХВУ, 2002. – Вип. ХV. – С. 181–185.
  6. Сузикова Е.Г. Исследование вербальной креативности студентов инженерно-педагогических специальностей // Вiсник Харкiвського національного унiверситету. Серія: Психологія. – Х. : ХНУ, 2002. – № 576. – С. 188–191.
  7. Сузікова О.Г. Психодiагностика професiйно важливих властивостей фахiвця за допомогою ЕОМ // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Х. : УІПА, 2001. – № 1. – С. 124–128.
  8. Сузікова О.Г. Актуальнi питання функціонування короткочасноï пам’ятi при роботi з комп’ютером // Вiсник Харкiвского унiверситету. Серія: Психологія. – Х. : ХНУ, 2000. – № 498. – С. 137–140.
  1. Сузікова О.Г. Проблема наочності при дистанційних і змішаних формах навчання математиці у ВНЗ // Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 11–12 лютого 2022 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2022. -С.110-113.
  2. Сузікова О.Г. Пізнавальний стиль студентів інженерно-педагогічного профілю як фактор ефективності їх професійної підготовки // Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності. Теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково практичної конференції (Харків, 18 березня 2011 р.). – Х. : ХНУВС, 2011. – С. 107–111.
  3. Сузікова О.Г. Мотивація і комп’ютерне навчання // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д. Максименко, 17–18 грудня 2001 р., м. Київ. – К. : АПН, 2002. – Т. 2. – С. 212–216.
  4. Бочарова С.П., Сузикова Е.Г. Развитие творческой активности студентов в условиях диалогового взаимодействия с компьютером // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : матеріали 2 міждисциплінарної науково-практичної конференції, 4–11 листопада 2001 р., м. Харків. – Х. : ХНУ, 2001. – С. 277–279.
  5. Сузикова Е.Г. Особенности подготовки специалистов к профессиональной деятельности в системах «человек – автоматизированная диалоговая система» // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 2 міждисциплінарної науково-практичної конференції, 27 червня – 4 липня 2001 р., м. Керч. : в 2 ч. – Х. : ХНУ, 2001. – Ч. 2. – С. 137–138.